Chủ tịch nước đặc biệt ấn tượng với xã nông thôn mới ở Nghệ An

10%