Bộ Quốc phòng xác nhận thông tin phi công Nguyễn Thành Trung hy sinh

Thế giới

10%