Chủ tịch nước: Chống tham nhũng không loại trừ ai

10%