Chủ tịch nước làm việc với lãnh đạo Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC

Hoạt động

10%