Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các đại sứ trình quốc thư

10%