Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các đại sứ trình Quốc thư

10%