Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các đại sứ trình Quốc thư

Hoạt động

10%