Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp đại sứ Nhật Bản

Hoạt động

10%