Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu tăng cường phối hợp trong quản lý thảm họa

Hoạt động

10%