Facebook và Google đã đặt máy chủ trung gian tại Việt Nam!

10%