Giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ chủ quyền biển đảo

Hoạt động

10%