Máy bay nghi đang gặp sự cố khẩn cấp, bay hơn 10 vòng trên trời Đà Nẵng?

10%