Mỹ chấp thuận chuyển giao tàu tuần tra cỡ lớn lớp Hamilton cho Việt Nam

An ninh trật tự

10%