Mỹ sắp chuyển giao tàu tuần tra hơn 3.200 tấn cho Việt Nam

Vũ khí Quân sự

10%