Tinh gọn bộ máy - Cải cách hành chính: "Loại bỏ những người có năng suất lao động thấp"

10%