Trịnh Xuân Thanh: Tôi về đầu thú để đối diện với sự thật

10%