Yêu cầu giải trình sai sót kỹ thuật ở cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

10%