Cháy lớn ở nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 ở Trà Vinh

10%