Chỉ có não trạng đen tối mới coi khen thưởng là "mừng công trên nỗi đau"!

Truyền hình VnTube

10%