Chủ tịch nước tiếp các Trưởng đoàn Đại biểu quốc tế tham dự ASOSAI XIV

Hoạt động

10%