Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp đại sứ Thái Lan

Hoạt động

10%