Đề nghị miễn nhiệm chức vụ 2 thành viên Chính phủ

Chính trị

10%