Đề xuất thí điểm cho cán bộ làm việc ở nhà, tuần đến cơ quan 1 - 2 lần

10%