Đoàn xe chở bị cáo đến tòa từ mờ sáng trong phiên xử ông Đinh La Thăng

10%