Hội cựu chiến binh là chỗ dựa tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân

Hoạt động

10%