Indonesia: Đi xuất khẩu lao động, về thấy mất thận

10%