Không thể xuyên tạc, bóp méo hệ thống pháp luật của Nhà nước Việt Nam

10%