Mỹ sắp chuyển giao tàu tuần tra hơn 3.200 tấn cho Việt Nam

10%