Ông Diệp Khắc Cường nói không sáng lập nhóm Ifan lừa 15.000 tỉ

10%