Ông Đinh La Thăng đề nghị xem xét thay đổi biện pháp ngăn chặn

10%