Phát huy mô hình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân"

Hoạt động

10%