Quốc hội miễn nhiệm 2 thành viên Chính phủ

Chính trị

10%