"Ai bắt họ phải giảm giá, ai bắt họ phải cho?"

10%